Rada obce

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.
Členem rady je vždy starosta, respektive primátor pokud se jedná o statutární nebo hlavní město. Dále jsou členy rady místostarostové nebo náměstci primátora. Rada může mít i další členy, kterým se říká radní.
Důležité však je, že všichni členové rady musí být z řad zvoleného zastupitelstva. Jejich mandát člena zastupitelstva není členstvím v radě nijak dotčen.

Rada obce

Přehrát video
Rada vzniká vždy po volbách, kdy se jednotlivé subjekty v zastupitelstvu dohodnou na společné koalici.
Radu v čele se starostou/primátorem totiž musí nadpoloviční většinou zvolit zastupitelstvo. Zpravidla se tak hned po volbách začíná mezi zvolenými subjekty jednat o sestavení budoucí rady a o budoucím starostovi/primátorovi. Strany se mezi sebou musí dohodnout, kdo získá jaký post a také si musí stanovit své priority pro budoucí volební období. Každý člen rady zodpovídá za určitou agendu, kterou dostal v rámci koaličního jednání. Jednotliví členové rady tak zodpovídají například za školství, zdravotnictví, dopravu nebo životní prostředí. Rada však nemusí po celé volební období zůstat stejná. V rámci politických konfliktů může dojít k obměně některých členů rady nebo i přímo ke změně subjektů v koalici.

školství

doprava

životní prostředí

starosta

místostarosta

Jak už je zmíněno výše, funkce rady je exekutivní. To znamená, že mezi její pravomoci patří například dohlížení na správné hospodaření obce podle zastupitelstvem schváleného rozpočtu. Rada také řeší připomínky a podněty k fungování obce, a to jak od občanů, tak od zastupitelů. Může zřizovat a rušit odbory a oddělení obecního úřadu a také řešit personální otázky zaměstnanců obecního úřadu. Důležitou pravomocí a vlastně i povinností je příprava podkladů k jednání zastupitelstva. A zřejmě nejznámější pravomocí rady je vydávání obecních nařízení. Obecní nařízení jsou právní akty, které se vztahují na území dané obce a jsou vykonávána v přenesené působnosti, přičemž rada je může vydávat, jen pokud je k tomu zmocněna zákonem. Další pravomoci vyjmenovává § 102 zákon o obcích.
Snímek obrazovky 2020-12-14 v 23.22.06

volí →

Snímek obrazovky 2020-12-14 v 23.22.41

volí →

Snímek obrazovky 2020-12-14 v 23.34.07
K efektivnímu fungování obce je důležitý přiměřený počet členů rady. V zákoně o obcích najdeme klíč k určování počtu členů rady. Rada může mít 5 až 11 členů, konkrétní číslo závisí na počtu zastupitelů a ten je zase určován počtem obyvatel. Jednoduše je tedy i velikost rady ovlivněna počtem obyvatel. Velikost rady nesmí přesáhnout jednu třetinu zastupitelů. Z toho vyplývá, že rada obce se zřizuje jen tehdy, má-li obec aspoň 15 zastupitelů. Zákon o obcích také stanovuje postup pro mimořádné případy, jako je třeba pokles počtu zastupitelů.
Česká republika je specifická velkým počtem obcí na počet obyvatel, a proto máme i spoustu malých obcí, kde by zřizování rady bylo kontraproduktivní. V obcích, které mají méně než 15 zastupitelů se pravomoci rady rozdělují mezi starostu a zastupitelstvo. Starosta například připravuje podklady pro jednání zastupitelstva, ale nařízení obce musí projít hlasováním na zastupitelstvu.
Specifické pro radu je, že její jednání jsou, na rozdíl od jednání zastupitelstva, neveřejná. Jednání se účastní pouze členové rady, kteří mohou případně přizvat na jednání člena zastupitelstva nebo jinou osobu, které se projednávané body týkají. Z jednání se ale musí pořizovat zápis, který se sice nezveřejňuje, ale musí být uchován, aby do něj v případě potřeby mohl nahlédnout člen zastupitelstva.
Jednání rady má svá daná pravidla. Zákon o obcích udává, že rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. K přijetí platného usnesení nebo rozhodnutí je pak potřeba získat nadpoloviční většinu všech členů rady. Podrobnosti o jednání rady musí obsahovat jednací řád rady, který rada obce vydala.
Snímek obrazovky 2020-12-14 v 23.39.45

The project is supported by the Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

The Friedrich Naumann Foundation for Freedom is not responsible for the content of this project, or for any use that may be made of it. The views expressed herein are those of the organiser(s) of the project alone. These views do not necessarily reflect those of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

Copyright ©2020 Mladí občané, z.s. Designed by tvůjBrand.online Girl in a jacket