Starosta obce

Starosta obce je vždy vybraný člen zastupitelstva obce.
Musí být občanem ČR (běžný zastupitel nemusí) a volí
a odvolává ho zastupitelstvo.

Pro jeho zvolení a odvolání stačí prostá většina všech členů zastupitelstva jako u všech jiných rozhodnutí přijímaných zastupitelstvem a nevyžaduje se pro to žádná zvláštní procedura. Za výkon své funkce je proto starosta odpovědný zastupitelstvu jako celku.

Starosta

Přehrát video
Starosta je především zástupcem obce navenek. To znamená, že projevuje její vůli například tím, že za obec podepisuje smlouvy, plní úkoly svěřené mu zastupitelstvem či radou obce nebo ji zastupuje na různých jednáních. Je ale zásadní si uvědomit, že starosta vůli obce v zásadě fakticky nevytváří, ale pouze ji svým jednáním navenek naplňuje. Pokud tedy zákon nějakou pravomoc svěřuje zastupitelstvu nebo radě obce, nemůže o těchto otázkách starosta samostatně rozhodovat. Vždy bude vázán rozhodnutím orgánu, kterému rozhodování o ní ze zákona náleží. Takové rozhodnutí pak svým jednáním za obec navenek provede. V případě, že by jednal v rozporu s rozhodnutím příslušného orgánu a nebo rozhodl o záležitosti, kterou příslušný orgán obce neprojednal, bude za toto jednání a případnou škodu obci odpovídat. Starosta obce je tak spíše v pozici prvního mezi rovnými.
Příklad:
Prodej domu ve vlastnictví obce musí schválit její zastupitelstvo, protože rozhodování o nakládání s nemovitostmi spadá do jeho pravomoci. Starosta tudíž nemůže kupní smlouvu za obec podepsat bez souhlasu zastupitelstva, i když obec dle zákona navenek zastupuje. Po souhlasu zastupitelstva to ale bude on, kdo prodej za obec fakticky zrealizuje a podepíše smlouvu a ne zastupitelstvo, které o něm rozhodlo. Pokud by starosta prodal dům i bez souhlasu zastupitelstva nebo by naopak po jeho rozhodnutí nijak nejednal, bude odpovídat za škodu, která v důsledku toho obci vznikne.
Výlučné pravomoci a povinnosti starosty se pak liší v závislosti na tom, zda obec zřizuje radu či nikoliv. Pokud obec nezřizuje radu (buď vzhledem ke svojí velikosti nebo ze svého rozhodnutí), vykonává starosta samostatně část jejích pravomocí v rozsahu stanoveném zákonem a zbylou část pravomocí pak vykonává zastupitelstvo. Pokud tedy není v obci zřízena rada, odvolává a jmenuje starosta sám například vedoucí odborů obecního úřadu, sám zřizuje a ruší komise nebo rozhoduje o nájemních smlouvách.
Výčet pravomocí, které zákon svěřuje vždy výlučně starostovi najdeme v §103 zákona o obcích. Kromě již zmíněného zastupování obce navek jde především o informování veřejnosti o činnosti obce, svolávání a řízení zasedání zastupitelstva a rady nebo podepisování obecních vyhlášek a nařízení. Rada obce ale může též rozhodnout, že starostovi svěří do působnosti některé své pravomoci, které spadají do samostatné působnosti obce. Tím rozšíří okruh záležitostí, které může starosta sám rozhodovat.
Speciální pravomocí starosty je pak tzv. “sistační pravomoc”. Ta mu umožňuje pozastavit účinnost rozhodnutí rady obce pokud ho považuje za nesprávné a dát ho k projednání zastupitelstvu obce, které o něm finálně rozhodne.
Kromě starosty může zastupitelstvo obce zvolit i jednoho nebo více místostarostů. Těm může zastupitelstvo svěřit některé úkoly a zároveň vybrat místostarostu, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat úřad (typicky se označuje jako 1. místostarosta).
Závěrem je dobré upozornit, že ne všechny obce mají starosty. V případě statutárních měst hovoříme o primátorovi a o náměstcích primátora. Jejich pravomoci a role jsou shodné s těmi, kterými disponují starostové a místostarostové s jediným rozdílem, že primátor může používat primátorských insignií (druh odznaku moci).
speaker
Pravomoci starosty
• reprezentuje a zastupuje obec navenek, účastní se jednání mezi jednotlivými obcemi apod.
• svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce
• podepisuje právní předpisy obce (ale nerozhoduje o jejich vydání)
• pokud obec nemá tajemníka, sjednává a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat
Starosta sám nemůže
• vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
• rozhodovat o prodeji nemovitosti v majetku obce
• poskytovat dary nebo dotace z rozpočtu obce
• schvalovat rozpočet obce nebo jeho změny
• rozhodovat o vyhlášení místního referenda
• zřizovat a rušit odbory a oddělení obecního úřadu
• zřizovat výbory

The project is supported by the Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

The Friedrich Naumann Foundation for Freedom is not responsible for the content of this project, or for any use that may be made of it. The views expressed herein are those of the organiser(s) of the project alone. These views do not necessarily reflect those of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

Copyright ©2020 Mladí občané, z.s. Designed by tvůjBrand.online Girl in a jacket